Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.sklep.pracowniamanufaktura.com wyjaśnia zasady, cele i czas przetwarzania danych osobowych oraz informuje o rodzaju przetwarzanych danych, a także uprawnieniach osoby, której dane dotyczą.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i czas przetwarzania danych
 3. Rodzaj przetwarzanych danych i sposób ich gromadzenia
 4. Odbiorcy danych osobowych
 5. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
 6. Kontakt w sprawie danych osobowych
 7. Pliki cookies
 1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Strzelecka-Kibalczyc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRZY MANUFAKTURY Agnieszka Strzelecka-Kibalczyc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn, NIP 5272152347, REGON 01498855 – zwana dalej Administratorem, będąca jednocześnie Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4. W niniejszej polityce prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w Regulaminie Sklepu Internetowego. Są to słowa rozpoczynające się wielką literą, przykładowo: Sprzedawca, Formularz Zamówienia.

 1. Cele i czas przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

2.1.1 Niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży zawartej w związku z zakupami dokonywanymi w Sklepie Internetowym;

2.1.2. Uzasadnionym prawnym interesem administratora.

2.2. Dane osobowe są przetwarzane przez czas potrzebny na zrealizowanie Umowy Sprzedaży na rzecz Klienta przez Administratora. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu, przykładowo przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu danych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych i sposób ich gromadzenia

3.1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), oraz adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany adres zamieszkania).

3.2. Dodatkowo Administrator może przetwarzać dane podawane przez Klienta opcjonalnie: nazwa firmy, PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury), NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę).

3.3. Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza Zamówień, a także w trakcie kontaktu drogą elektroniczną poprzez wiadomości email. Informacje o Klientach pozyskiwane są także poprzez gromadzenie plików cookies.

 1. Odbiorcy danych osobowych

4.1. Dane osobowe Klientów mogą zostać przekazane innym odbiorcom w zakresie niezbędnym dla realizacji danego celu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.

4.1.1. Dane osobowe mogą zostać przekazane przewoźnikowi dostarczającemu przesyłką pocztową – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.1.2. Dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcy usług księgowych lub doradczych – w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania danych zgodnego z polityką prywatności.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

5.1. Osobie, której dotyczą dane przysługują następujące uprawnienia:

5.1.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych;

5.1.2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

5.1.3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

5.2. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Administratorem wybierając jeden ze sposobów wskazanych w pkt. 6 niniejszej polityki prywatności.

 1. Kontakt w sprawie danych osobowych

6.1. Wszelkie pytania, zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można zgłosić:

– poprzez wiadomości email na adres: sztuka@sztuka.home.pl;

– telefonicznie: +48 604 562 801

– pisemnie na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn

 1. Pliki cookies

7.1. Pliki cookies są małymi plikami wysyłanymi przez serwer i zapisywanymi na komputerze lub innym urządzeniu osoby odwiedzającej strony WWW. Pliki mogą służyć między innymi gromadzeniu danych statystycznych oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych.

7.2. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jednakże zmiana tych ustawień może mieć wpływ na funkcjonalność Sklepu Internetowego.