Regulamin

 1. DEFINICJE

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy.

1.3. KLIENT –
(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w wypadkach przewidzianych przez ustawę;
(2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
– która dokonuje zakupu Produktu za Pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.5. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym:
www.trzymanufaktury.pl

1.9. SPRZEDAWCA – Agnieszka Strzelecka – Kibalczyc prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TRZY MANUFAKTURY Agnieszka Strzelecka – Kibalczyc wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn, NIP 5272152347, REGON 01498855, adres poczty elektronicznej: sztuka@trzymanufaktury.pl.

1.10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495)

1.12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.trzymanufaktury.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Strzelecką – Kibalczyc prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TRZY MANUFAKTURY Agnieszka Strzelecka-Kibalczyc wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn, NIP 5272152347, REGON 01498855, adres poczty elektronicznej: sztuka@trzymanufaktury.pl

2.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, chyba że postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.

2.3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie wskazanym w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania, usunięcia.

 1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

3.2. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miasto), adres email, numer telefonu, miejsce dostawy (jeżeli jest inne niż miejsca zamieszkania) oraz sposób dostawy.

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.2. Regulaminu.

4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży

 1. CENY I PŁATNOŚĆ

5.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i uwzględniają podatki. Cena Produktu będącego przedmiotem Zamówienia znajduje się przy każdym Produkcie na stronie Sklepu Internetowego. Klient jest poinformowany o cenie także w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Sposobem dokonania płatności za zamówienie jest przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy: 02 1050 1025 1000 0097 1983 4807 ING Bank Śląski. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej wymaganej kwoty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy.

5.3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. KUPONY RABATOWE I ICH WYKORZYSTYWANIE

6.1. W jednym zamówieniu możliwe jest użycie jednego kuponu rabatowego. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.

6.2. Wartość Produktu nie może być niższa niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości Produktu może zostać wyrównana poprzez płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.3. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury składania zamówienia. Po zakończeniu procedury wykorzystanie kuponu rabatowego nie jest możliwe.

 1. DOSTAWA

7.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

7.3. Przesyłki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.

7.4. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej  POCZTEX KURIER lub  odbiór w wybranym punkcie 

7.5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7.6. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 1. REKLAMACJE

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

8.2. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

8.3.1. pisemnie na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn;

8.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sztuka@trzymanufaktury.pl

8.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu doprowadzenia Przedmiotu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz danych Klienta. Powyższe wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem powyższych zaleceń.

8.5. Klient obowiązany jest dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

8.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

9.1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.2. Klient jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

9.3. Klient może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9.5. Klient może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem internetowym www.ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z Umowy Sprzedaży pomiędzy konsumentem i przedsiębiorcą.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.9. Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

10.1.1. pisemnie na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn;

10.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sztuka@trzymanufsktury.pl

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495) . Korzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla:

 1. a) umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 2. b) umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
 3. c) umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu;
 4. d) pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

10.4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

10.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Dobra Wola 140a, 05-192 Cieksyn.

10.6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Konsumenta.

10.7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

10.9.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.9.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Autorskie prawa majątkowe do zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym wszelkich graficznych elementów i innych treści umieszczonych na stronie, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Sprzedawcy.

11.2. Wykorzystanie treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta.